Hledat  
cz en
Nákupní košík je prázdný
uživatelské jméno: heslo: zaregistrujte se

Obchodní podmínky

Zaffe společnost s ručením omezeným, se sídlem v Praze, Vlnitá 351/4,
zastoupena jednatelem panem Petrem Bouzkem,
IČ:27879763, DIČ: CZ27879763, jako právnická osoba zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C., ve vložce č. 123735.
(dále jen "dodavatel")
Pro prodej zboží objednaného prostřednictvím sítě Internet
a těchto internetových stránek, dále jen "internetový obchod"
Zákazník je povinen se s podmínkami seznámit před zahájením obchodu s dodavatelem v internetovém obchodě
Obchodní podmínky
 1. Zákazník si uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu a těchto podmínek výslovně zvolil objednávkou podle internetového obchodu. Učiněním objednávky potvrzuje, že souhlasí s uzavřením obchodu prostřednictvím sítě Internet podle těchto Obchodních podmínek. Zákazník bere na vědomí, že k uzavření obchodů většího rozsahu, objemu, v případně vyšších přepravních nákladů bude zákazníku zaslána k potvrzení písemná smlouva, či jinak prověřena pravost objednávky.
 2. Každý návštěvník internetového obchodu, jiný účastník, zákazník stejně i dodavatel, hradí ze svého vlastní náklady spojené s připojením a užíváním internetu k obchodu podle těchto podmínek.
 3. Zboží podle těchto podmínek bude zákazníkem objednáno prostřednictvím objednávkového formuláře s označením zboží, jak jsou uvedeny na těchto internetových stránkách dodavatele. Objednávané zboží musí být označeno svým slovním popiskem a zároveň spolu uvedeným artiklovým číslem. Zákazník je povinen uvést počet objednávaných kusů. Dodavatel je oprávněn k neúplné nebo jinak vadné objednávce nepřihlížet. Pokud bude objednávka označena zpětnou e-mailovou adresou zákazníka, oznámí to dodavatel zákazníkovi. Objednávka musí být označena řádnou adresou sídla nebo bydliště zákazníka. Pokud zákazník nevyplní místo dodání odlišně od uvedené adresy, platí, že zboží má být dodáno na adresu sídla nebo bydliště zákazníka. 
   
 4. Zboží bude dodáno do 5 pracovních dnů od doručení objednávky.  
 5. Po uplynutí lhůty 30 dnů má zákazník právo od objednávky odstoupit, ovšem nejpozději do dne předcházejícího tomu, kdy mu bylo odesláno zboží. Pokud zákazník písemně od objednávky neodstoupí, platí, že s pozdější lhůtou dodání souhlasí. Prohlášení se zasílá shodně jako objednávka, do provozovny dodavatele. Pokud zákazník objednané zboží odeslané před doručením zrušení objednávky i přes zrušení objednávky přijme, platí, že se projev vůle zrušení objednávky přijetím zboží odvolává. Zboží je v takovém případě považováno za dodávku podle původní objednávky.
 6. Zákazník je svým projevem učiněným v objednávce vázán do okamžiku dodání zboží, případně do jeho odmítnutí dodavatelem. Dodavatel má možnost objednávku odmítnout nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení, pokud její splnění neumožňují jeho provozní podmínky, později pouze za předpokladu, že nebude zboží řádně dodáno dodavateli. Takové oznámení zašle zákazníkovi e-mailem na jím uvedenou internetovou adresu, jinak písemně na adresu doručení.
 7. Cena zboží uvedená v katalogu internetového obchodu je závazná po celou dobu jejího zveřejnění v internetovém obchodě, její změnu oznámí dodavatel rovněž uveřejněním v internetovém obchodě. Dodávky budou realizovány za takovou cenu, jaká byla uveřejněna v době odeslání objednávky zákazníkem.
   
 8. Pokud není objednávka dodavatelem potvrzena, dochází k sjednání obchodu dodáním zboží. Není-li písemně sjednáno jinak, každou jednotlivou potvrzenou objednávkou nebo dodáním zboží vzniká samostatná kupní smlouva.
 9. Zboží bude doručováno prostřednictvím GLS (General Logistic Systems Czech Republic s.r.o.), případně prostřednictvím obchodních zástupců dodavatele. Zákazník je povinen krom uveřejněné ceny zboží zaplatit i náklady na manipulaci a balné a doručení zásilky v celkové výši 100,- Kč po České republice, 400,- Kč do Slovenské republiky, náklady převyšující tuto částku hradí dodavatel. Další zahraniční dopravné dle sazebníku GLS. Zákazník může sjednat s dodavatelem i převzetí zboží v provozovně dodavatele Milčice 106, 289 11 Pečky.
 10. Vlastnictví zboží a riziko nahodilé zkázy přejde na zákazníka převzetím zboží.
 11. K úhradě zboží je zákazník povinen při předání zboží platbou v hotovosti není-li s dodavatelem písemná dohoda o jiném způsobu platby.
   
 12. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to písemně bez udání důvodu, avšak nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží. Zboží v takovém případě musí být vráceno nepoužité, s původním obalem, nejpozději do 14 dnů od jeho obdržení zákazníkem. A to na náklady zákazníka. Vrácené zboží musí být zákazníkem zasláno bez podmínky zaplacení zboží při předání dopravcem zpět dodavateli. Dodavatel zboží prohlédne a v případě, že bude zboží vráceno nepoužité a v původním obalu, zašle finanční vyrovnání na adresu zákazníka či na jeho běžný účet (pouze na základě písemného požadavku zákazníka). Prohlášení se zasílá písemně do sídla dodavatele.
 13. Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
  V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.
 14. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit pro vady plnění, právo však musí u dodavatele uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad, nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění vady. Zboží musí být v uvedené lhůtě odesláno do sídla dodavatele s řádným písemným popisem a specifikací vad, pro které se právo uplatňuje. Prohlášení s popisem vady musí obsahovat též volbu a volbu nároku kupujícího s tím spojeného. Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců pro spotřebitele). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.Zboží musí být pro řádné uplatnění reklamace zaplaceno, jinak bude uplatnění práva z odpovědnosti za vady (dále jen ?reklamace?) považováno za neplatné. Prodávající bude reklamaci posuzovat v souladu s obvyklými poměry. O dobu, po kterou bude reklamaci posuzovat výrobce včetně doby nutné k přepravě zboží k posouzení výrobci se přiměřeně prodlužuje lhůta k vyřízení reklamace mezi dodavatelem a zákazníkem. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnu ode dne uplatnění reklamace, výměnu zboží, případně vrácení peněz. Dodavatel je povinen odeslat zákazníkovi první zprávu týkající se reklamace do deseti pracovních dní ode dne obdržení řádné reklamace.
 15. Zboží, jehož se právo z uplatněné vady týká, nesmí být používáno v rozporu s obvyklým účelem užívání, nesmí přijít do styku s chemikáliemi a chemicky agresivními prostředky nebo s ostrými a drsnými předměty, které mohou svojí hranou nebo drsností poškodit povrch textilie. Textilní zboží musí být práno dle uvedených postupů, které jsou uvedeny na pracích symbolech. Tyto symboly jsou součástí výrobků. Zboží se musí prát ve vhodných pracích prostředcích, nesmí být sušeno ani vystavováno přímému slunci.
 16. Dodavatel neposkytuje navazující služby po prodeji zboží, nezajišťuje opravy, úpravy ani změny dodaných ani jiných podobných výrobků.

Ochrana osobních údajů
 1. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
   
 2. Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.
   
 3. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.
   
 4. Vyhotovením objednávky souhlasí zákazník s nakládáním s osobními údaji pro potřeby společnosti Zaffe s.r.o.